2008. március 18., kedd

Teniszcipő a fékpedálon. Bünpártolás?Amikor az Olajbizottság előtt tanúvallomást tettem az olajügyekről, azt találtam mondani: a legfőbb ügyész [Györgyi Kálmán] olyannyira akadályozott az olajügyek vizsgálatában, hogy az már bűnpártolásnak tekinthető.

Emiatt a jó úr, 'becsülete' védelmében feljelentett rágalmazás miatt és beperelt, kártérítésért. A büntetőbíróság elitélt, a polgári bíróság elmarasztalt. [Nem volt mese, legalábbis részemről... ]

Egy legfőbb ügyész, mint hivatali bünpártoló jöhet szóba - elvileg. Azért elvileg, mert a hatályos törvényszöveg így szól.

225. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon
vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egy ébként visszaél, bűntettet követ el, és három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az "azért" kifejezés "célzatos" bünelkövetést tételez fel. Ezt pedig vért hugyozva se' lehet bizonyitani.

Egy kicsit testhezállóbbnak tűnik az általános tényállás, ahol elkövető bárki lehet, még egy legfőbb ügyész is.

244. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetöjével az elkövetés elött megegyezett volna a) segítséget nyújt ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elül meneküljön, b) a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekszik, c) közremüködik a büncselekményböl származó előny biztosításában, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendö.

A "fordulatok" közül az a) pontban foglaltak jöhetnek szóba. A segítségnyújtás ugyanis elkövethető mulasztással is.

10. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan ... elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. (2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Magyar Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti.

Ezen az alapon azt a börtönőrt is be lehet csukni, aki pl. egy zárat nyitva hagy és ezáltal fogolyszökést segít elő, vagy tesz lehetővé.

Annakidején nem volt türelmem elolvasni az u.n. "olajjelentést" [J/3500. sz.
JELENTÉS,az olajügyek és a szervezett bûnözés közöttiesetleges korrupciós ügyek feltárására létrejött vizsgálóbizottság munkájáról Budapest, 2000. november 30.]

Nemrég akadtam rá böngészés közben. Hát' mit mondjak, magam meg voltam lepve egy cseppet.

Még ideszúrnám, hogy mikorra az olajbizottság mandátuma lejárt. Feladatának egyharmadát sem végezte el. Orbán és Pintér úgy szétrugták, mint "tyúk a töreket", ahogy ezt nálunk, és valószinűleg felcsútonh is mondják.

A következő passzus azonban belelekerült.

"Az ügyészségek által a cégiratokba történt betekintés után készült jelentések adatait tartalmazza: cégjegyzékszám, cég elnevezése, jogi képviselõ neve, címe, bank neve, számlaszáma (nagyon hiányos), cég székhelye és megjegyzés. Egyéb adatokat ez a CD nem tartalmaz. A CD-n tárolt adatbázisból a tulajdonosok személye, neve, címe hiányzik. Emiatt a tulajdonosi szerkezetre az adatbázis semmiféle információt nem nyújt. A CD-n lévõ adatbázis csupán egy lista, semmiféle adatkeresést, vagy adatcsoportosítást nem tesz lehetõvé.
A Bizottság ekkor kérte a Legfõbb Ügyészt a munka elvégzésére, és az elvégzett munka eredményeinek a Bizottság számára való átadására, melyet az ügyészség elvállalt. A Bizottságban ezért tovább nem foglalkoztak az "olajtérkép " készítésével, várva az ügyészség anyagára. Az ügyészségi munka azonban elhúzódott, s bár a Bizottság minden ülésen sürgette az anyag átadását, az ügyészség mindig csak egy késõbbi, általában egyhetes terminust jelölt meg az átadás idõpontjául. Mintegy két hónapos halogatás után, a Bizottság végsõ felszólításának engedve október 30-án adott át az ügyészség két CD adathordozón tárolt anyagot, mondván, hogy ezzel teljesítette feladatát. Az ügyészség által átadott anyagok azonban nem tartalmazták azokat az adatokat, melyeket a Bizottság kért: egyáltalán nem tartalmazták a tulajdonosi kört, ami a feladat abszolút lényeges eleme volt. A megadott adathalmaz a nyilvános cégnyilvántartás lemásolt anyagait tartalmazta keresésre alkalmatlan formában, úgyhogy a kereskedelemben kapható cégnyilvántartási adatok kereshetõséget is magában foglaló minõségét tekintve lényegesen jobbak az ügyészség anyagánál. Az adattár egy másik része a megyei ügyészségek által összegyûjtött anyagokat tartalmazta, melyben a bejegyzést végzõ jogi képviselõ és a cég bakja ill. néha bankszámlaszáma adott, természetesen a tulajdonosok és ügyvezetõk megadása itt is hiányzik. "


A szövegből semmit sem emeltem ki, mert minden szó, minden betű fontos. Egtyértelmű, hogy a legfőbb ügyész addig szabotálta az olajbizottság munkáját, amíg le nem járt annak mandátuma.

Tessenek mondani, ez nem bűnpártolás?

Sz. Gy.


2008. január 20., vasárnap

Pápa - persona non grata.

Hát, igen. Ennek is be kellett következnie! A Pápa nem kivánatos személlyé vált a tudomány egyik fellegvárában, a legnagyobb (!) európai egyetemen, a La Sapienzán.

Az Egyetem diákjai szinte egyöntetüen, az oktatóknak pedig egy része, úgy látják, hogy a tervezett megtisztelő látogatás nem időszerű, mert a "füttymentesség" nem garantálható. Szegény XVI. Benedek most azért lakol, amit tulajdonképp elődje Voytila vétett a keresztény hit, a hívők ellen, a judeokrisztianizmus pátyolgatásával, a zsidóság előtti orcapirító meghunyászkodással, a nyálas vezeklésssel és sokminden egyébbel.


A tüntetők, hírek szerint, a megégetett eretnekek: Savonarola és Giordano Bruno képeit emelték a magasba és Voltaire eszméit emlegették, már ami a szabad gondolkodást illeti.

Nagyot tévedett a pápa amikor kezdeményezte, engedte, vagy nem akadályozta meg hívei ellentüntetéseit.

Ez most nem időszerű. Az Egyháznak kell értékelni azt a nyilvánvaló tényt, hogy már nem "Anya", nem "Egy" és főleg nem "Szent". Tetszik - nem tetszik, fel kell öltenie a bünbánók ingét a "Sanbenitot" és meg kell követni ... persze nem a zsidóságot, hanem a zsidó világhatalmi törekvéseknek kiszolgáltatott hívek milliárdjait!

Százmilliók tátották a szájukat mikor II. János Pál végig haknizta a világot. Senkinek sem tünt fel, hogy a meglátogatott államok, mint népeik elnyomói, szervezték és finanszírozták a látogatások költségeit, tervezték a látványelemeket, úgy hogy Szent Péter méltatlan utóda valóságos diadalmeneteket tarthasson mindenütt, ahol bíbor-saruiban végigslattyogott a vörös szőnyegeken.

Senkinek sem jutott eszébe rászólni: le a papuccsal, térdre czudar, csússz Canossád felé.

A Római Katolikus Egyház fennállásának jó kétezer éve során mindíg a hatalmasok kegyeit kereste, az elnyomottaknak pedig tűrést prédikált és boldogságot igért - a tulvilágon.

Ez elleni lázadás volt a Felvilágosodás, amely a Nagy Francia Forradalomban csúcsosodott és a király lenyakazása után szekularizálta [!] a társadalmat, annak minden intézményét.

[Ezért nincs feszület a francia oktatási intézményekben és ezért nem viselhetnek csadort az iszlámhívő leányhallgatók.]

Úgy tűnik, a Világon újabb szekularizációs hullám söpör végig feltartóztathatatlanul és a vallásgyakorlást természetes közegébe tessékeli: a templomokba, a temetőkbe, az egyházi intézményekbe és az emberi leklkek "templomaiba".

Az arannyal gazdagon cicomázott főpapok [lásd a képen a Pápa "ornátusát"] ideje lejárt. Ám ha mesterüket követnék a szegénységben, szerénységben, az elesettek istápolásában, akkor: talán ....

Sz. Gy.
2008. január 15., kedd

Ellenállás?

Most nehéz lesz elkerülnöm a hiúság vádját, mégis felemlegetek valamit.

Egy magamfajta "harcos", mellesleg öreg vidéki fiskális, az Internet dzsungelben csak akkor kúszhat olyan magasra, hogy elcsípje a napfény cseppnyi sugarát, ha a keresők észreveszik. Közülük is legeslegnagyobb a Gooooogle. A http://szeszak.tvn.hu/ címen elhelyezett "Comment" elnevezésű Honlapomat a G. keresőrobotjai felfedezték, ezáltal némi fényhez jutottam. Ilyen mázlim volt annak ellenére, hogy szinte egyáltalán nem írtam kulcszsavakat az index metafájljába.

Komoly ok késztetett arra, hogy elhagyjam e kedvenc kertemet és parlagföldbe vágjam az ásómat. Tudtam persze, hogy ezúttal nincs lustálkodás, kulcsszavakkal kell feltölteni a metafájlt, nincs mese.

Nos, ezúttal nem volt szerencsém, mert elkerülnek a keresőrobotok, holott ladikom nem kissebb, mint a korábbi volt. Az árbocra kiakasztott "jelző-lepedő" viszont jóval nagyobb az előzőnél. Mellesleg szólván az új honlap címe: http://harcos.cwi.hu A Honlap neve "Ellenállás".

Ennek ellenére nem megy a bolt, akkor se' ha kiállok az ajtóba. Már arra is gondoltam, hogy ezek a robotok olyanok lehetnek, mint a tévébeli "Robotzsaru", aki gépiesen mozog, ugyan de mégis emberi szemmel lát, emberi aggyal gondolkodik, tehát finoman disztingválni is képes.

Márpedig ha egy "szélsőséges" Honlapot "disztingválnak", annak annyi. Pontosabban annyi, mintha diszkvalifikálnák.

Persze nem lenne az ember annyira robotfüggő, ha a magyar nemzeti honlaptulajdonosok nem írtóznának attól, hogy indexlapjukra feltegyék honlaptársuk bannerét.

Ebben a helyzetben két út kínálkozik. Az egyik, hogy a mérsékelten frekventált honlapíró E-mailbe plántálja művét és szórja - szórja a szélrózsa minden irányába, "szabadon közölhető" jeligével. Ez többnyire bejön, de hogy őszuinte legyek, nekem derogál. Mit tegyek, ilyen vagyok.

A másik megoldás a vegetálás. Ez számomra szimpatikusabb, mert néhány "megrögzött" olvasóm azért kitart mellettem. Ennélfogva "irodalmi életterem" túlterjeszkedik némileg íróasztalom fiókján. Ez - így - több a semminél. Hatása pedig üdvös, mert kielégítetlen hiúságot kelt, ami viszont a leghatékonyabb endorfinkúra a renyhe agy számára.

Ergo: töröm a fejem.

T.

2007. december 23., vasárnap

Más Pennával


Üdvözlet az olvasóknak.

Megállitottam régi kedvenc Honlapom a "Comment" ketyegését. A megtörtént események kommentálása nem teszi meg nem történtté, ami megtörtént és nem befolyásolja azt ami történni fog.

Új felfogásomnak új Honlap felel meg inkább. Címe: http://harcos.cwi.hu/
Viszontlátásra ott.

Sz. Gy.